A

 

این مجموعه شامل 5 نوع پلن متفاوت بوده که شما میتوانید در زیر یکی از ان هارا انتخاب کنید تمامی پلن های این قسمت داری امکانات یکسانی بوده و فقط تعداد ایپی و بازدید آن متفاوت است. مشخصات پلن ها در فایل زیر موجود است

S1

خرید پلن A1

خرید پلن A2

خرید پلن A3

خرید پلن A4

خرید پلن A5