B

این مجموعه شامل 5 نوع پلن متفاوت بوده که شما میتوانید در زیر یکی از ان هارا انتخاب کنید تمامی پلن های این قسمت داری امکانات یکسانی بوده و فقط تعداد ایپی و بازدید آن متفاوت است. مشخصات پلن ها در فایل زیر موجود است

S1

خرید پلن B6

خرید پلن B7

خرید پلن B8

خرید پلنB9

خرید پلن B10