C

این مجموعه شامل 5 نوع پلن متفاوت بوده که شما میتوانید در زیر یکی از ان هارا انتخاب کنید تمامی پلن های این قسمت داری امکانات یکسانی بوده و فقط تعداد ایپی و بازدید آن متفاوت است. مشخصات پلن ها در فایل زیر موجود است شما با خرید یکی از این پلن ها میتوانید نرم افزار بازدید کننده را به رایگان هدیه بگیرید.

S1

خرید پلن C11

خرید پلن C12

خرید پلن C13

خرید پلن C14

خرید پلن C15